Voldsprogrammet Forskningsprogram om vold i nære relasjoner

Ny rapport: Gjennomgang av tilbudet til barn på sentrene mot incest og seksuelle overgrep

av Nina Eriksen

Omslag rapport om hjelpetilbud på incestsentreEn ny rapport frå Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet ser nærmere på tilbudet barn får på sentrene mot incest og seksuelle overgrep.

Oppdraget inngår i tiltaksplanen «En god barndom varer livet ut» og er beskrevet slik: Stadig flere barn og ungdom tar kontakt med sentrene mot incest og seksuelle overgrep. Sentrenes tilbud til barn og ungdom skal gjennomgås.

Gjennomgangen viser at de fleste sentrene allerede gir et tilbud til barn, men at det varierer både hvilken aldersgrense som er satt og i hvilken utstrekning det blir brukt. Sentrene er klare på at de ikke gir tilbud til unge under 16 dersom ikke foreldre, foresatte eller barnevern er innforstått med det.

Det tilbudet som benyttes mest er enesamtale, som samsvarer med hva brukere over 18 år også benytter seg mest av. Det er også klart at de unge brukerne oppfattes sentrene som noe annet enn det offentlige hjelpetilbudet. Det uformelle samværet og fleksibiliteten fremstår som viktig, samt samholdet blant brukerne.

Det å sørge for god informasjon inn i skole på et tidlig tidspunkt er en gjennomgående tilbakemelding fra både sentere og unge brukere. Alle sentrene driver en form for informasjons- og undervisningsarbeid, som i praksis blir en viktig del av tilbudet til barn og unge. Samarbeid med det offentlige trekkes frem som både viktig og tidvis utfordrende.

Et sentralt spørsmål er om sentrene i det hele tatt skal gi et tilbud til noen under 18 år. Denne kartleggingen viser at de aller fleste sentrene allerede gjør dette, og at mange av brukerne ser dette tilbudet som avgjørende for egen bearbeidelse av det de har vært utsatt for.

Sentrene har en egenart som utfyller det offentliges tilbud og passer rollen som lavterskeltilbud, siden det ikke kreves henvisning for å bruke tilbudet. Sentrene hjelper også barn og unge inn i det offentlige hjelpetilbudet ved behov, uten at det finnes retningslinjer for dette.

Seksuelle overgrep starter ofte tidlig, og dersom de som er utsatt ikke har et sted å henvende seg, er det økt sjanse for nye overgrep. Sentrene er derfor et viktig forebyggende tiltak.

Utgiver: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i 2016. Rapport 17/2016

Last ned rapporten fra Bufdir

Publisert av:

user
Nina Eriksen
Adviser

Skriv en kommentar