Voldsprogrammet Forskningsprogram om vold i nære relasjoner

Bruk av legalstrategi mot vold i nære relasjoner

Bergen tinghus. Foto: Paul Horsefield. Flickr

En ny artikkel fra Dullum og Bakketeig fra Voldsprogrammet diskuterer de siste 10-årenes bruk av legalstrategi for å bekjempe vold i nære relasjoner.

Hovedfokuset i artikkelen er på utviklingen av straffelovgivningen, herunder fremveksten av et eget straffebud mot familievold, samt skjerpede strafferammer.

Det er omdiskutert i hvilken grad dette er et egnet virkemiddel i voldsbekjempelsen. Artikkelen fremhever at det kan være grunner til å være avventende med å konkludere at straffen når sine tilsiktede virkninger, blant annet som følge av straffebudets kompleksitet og lav sannsynlighet for anmeldelse og straffeforfølgning.

Samtidig kan man ikke utelukke at legalstrategien sammen med andre tiltak kan ha en normdannende effekt.

Les artikkelen Bruk av legalstrategi mot vold i nære relasjoner i Tidsskrift for strafferett.

Publisert av:

user
Nina Eriksen
Adviser

Skriv en kommentar