Voldsprogrammet Forskningsprogram om vold i nære relasjoner

Utlysning av masterstipend

Kvinne skriver på pc.

Skal du skrive masteroppgave og er interessert i temaet vold i nære relasjoner? Da kan du søke stipend fra Forskningsprogram om vold i nære relasjoner ved NOVA.

Forskningsprogram om vold i nære relasjoner ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA, HiOA, lyser ut inntil 8 masterstipend for studieåret 2018-19. Stipendet er på 20.000 kroner.

Oppgaven må ha relevans for temaet vold i nære relasjoner. Det er primært beregnet på masterstudenter i fag som psykologi, sosiologi, sosialt arbeid, kriminologi og juss, men studenter fra andre fag kan komme i betraktning.

Forskningsprogram om vold i nære relasjoner er et femårig forskningsprogram (2014-2019) finansiert av Justis- og beredskapsdepartementet. Hensikten med programmet er å bidra med teoriforankret og teoriutviklende forskning om vold i nære relasjoner – bredt definert. Vold omfatter både fysisk, psykisk og seksuell vold samt «grov» og «mild» vold.  Nære relasjoner omfatter familieforhold og andre relasjoner som kan oppfattes som nære, som vennskap.

Innenfor rammen av programmet vil NOVA gjennomføre prosjekter om relasjonsvoldens karakter og omfang, om voldens årsaker og konsekvenser og om samfunnets håndtering av volden, inkludert rettslige tiltak og prosesser.

For å søke på stipendet må du:

  • Være tatt opp på et masterstudium
  • Legge ved prosjektskisse (3-5 sider) som omhandler masteroppgavens tema, problemstillinger, valg av teori og metode, evt. etiske utfordringer, samt framdriftsplan, navn på veileder og redegjørelse for oppgavens relevans for Forskningsprogram om vold i nære relasjoner
  • Sende inn CV med kontaktinformasjon
  • Legge ved dokumentasjon på avlagte eksamener

Send søknaden til lotte.andersen@nova.hioa.no

Fristen for å søke er fredag 16.03.2018.

Halvparten av stipendet utbetales umiddelbart ved tildeling av stipend, siste halvpart utbetales ved ferdigstilt oppgave. Oppgaven må i utgangspunktet leveres innen normert tid og oppnå karakteren C eller bedre for at siste del av stipendet kan utbetales.  Stipendoppgaver vil bli gjort tilgjengelig på programmets nettside.

Publisert av:

user
Nina Eriksen
Adviser

Skriv en kommentar