Voldsprogrammet Forskningsprogram om vold i nære relasjoner

Vil forhindre at barn etterlates i utlandet

Anja Bredal Foto: NOVA

Anja Bredal fra Voldsprogrammet og NOVA skal lede den regjeringsnedsatte ekspertgruppen som skal gi råd om hvordan vi kan forebygge at barn og unge blir etterlatt i utlandet mot sin vilje.

Ekspertgruppen skal gjennomgå inntil 10 enkeltsaker hvor barn og unge har blitt etterlatt i utlandet mot sin vilje. Gjennomgangen skal gi kunnskap om hva som har skjedd og årsakene til hendelsene. Ekspertgruppen skal blant annet se på om utsendelsen kunne vært forhindret, og om det har forekommet svikt i offentlige instansers håndtering av sakene før utsendelse og etter hjemkomst. Det skal legges særlig vekt på hvordan barn og unge selv har opplevd hjelpeapparatet.

På bakgrunn av gjennomgangen skal ekspertgruppen gi råd og anbefalinger om hvordan fremtidige tilfeller kan forebygges og forhindres.

Les mandatet til ekspertgruppen.

Anja Bredal er sosiolog og forsker ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet – storbyuniversitetet. Bredal har mer enn 20 års erfaring som forsker på tematikk som tvangsekteskap, æresrelatert vold og negativ sosial kontroll.

– Det er flott at regjeringen tar konkrete grep for å styrke hjelpeapparatets arbeid med disse sakene. Jeg gleder meg til å dykke ned i dette sammen med så mange kompetente fagfolk, uttaler Bredal.

Øvrige medlemmer

  • Terje Bjøranger, politiadvokat i Kripos
  • Heidi Wittrup Djup, ved Klinikk for Krisepsykologi i Bergen
  • Mubarak Beegsi, minoritetsrådgiver ved Rud videregående skole
  • Pegah Zomorodi, koordinator mot vold i nære relasjoner i Utlendingsdirektoratet
  • Elisabeth Gording Stang, dr. juris og professor i barnerett ved OsloMet
  • Leoul Mekonen, studieleder ved R-BUP Øst og medlem i Integrerings- og mangfoldsdirektoratets referansegruppe for Handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.

Foto: StudioVest/NOVA

Publisert av:

user
Nina Eriksen
Adviser

Skriv en kommentar