Voldsprogrammet Forskningsprogram om vold i nære relasjoner

Utviklingstrekk og identifisering av sårbare grupper

Finansiering: Justis- og beredskapsdepartementet
Prosjektperiode: 2014-2019
Forskere: Svein Mossige (prosjektleder), Mette Løvgren, Kari Stefansen

Svein Mossige. Foto: Benjamin Ward, HiOA

Professor Svein Mossige. Photo: B. Ward, HiOA

I dette prosjektet ser vi på omfang av vold og overgrep blant barn og unge. Målsettingen er å kartlegge omfang og ytringsformer av vold og seksuelle overgrep mot barn og unge bl.a. for å kunne studere endringer og utviklingstrekk i dette omfangsbildet. Blir det mer eller mindre vold mot barn og unge over tid – i familien og i jevnaldergruppen?

UngVold 2015

Metoden for denne kartleggingen er en spørreundersøkelse: UngVold. Spørreskjemaet som brukes bygger i stor grad på spørsmålsformuleringer og skalaer som er utprøvd tidligere. For å kunne si noe om eventuelle endringer i omfang, har vi benyttet mange av de samme spørsmål som ble anvendt i vår tidligere voldsundersøkelse fra 2007 (Mossige og Stefansen, 2007).

Interessant amerikansk studie

I noen nyere amerikanske omfangsstudier konkluderes det med at det er blitt mindre vold og overgrep mot barn og unge (Finkelhor, 2014). Studiene tar for seg utviklingen i perioden fra 2003 til 2011. Det formidles et relativt tydelig bilde av nedgang i omfang av svært mange former for vold og overgrep.

Det kan rettes flere metodiske innvendinger mot studiene: Relativt lite utvalg, telefonbasert spørreundersøkelse, samt at foreldre i utgangspunktet må gi sin tillatelse til at deres barn får anledning til å gi sine svar på spørsmålene som stilles.

Hvordan har omfanget av vold og overgrep utviklet seg i Norge?

Vi har så langt hatt lite kunnskap om hva som har skjedd i en norsk sammenheng hva gjelder omfang av vold og overgrep. Endringer i omfang over tid kan være resultat av tilfeldige svingninger, men kan også gi indikasjoner på om ulike anstrengelser på et samfunnsmessig nivå for å redusere vold og overgrep har noen effekt.

Men det første spørsmålet som må besvares er naturligvis om det skjer endringer av omfang av vold og overgrep over tid i en norsk kontekst, og hvilken retning disse endringene eventuelt har. Deretter, avhengig hvor tydelig endringene måtte være, kan man spekulere i hva som kan ha avstedkommet dette bildet.

I dette omfangsprosjektet har vi sett på hvordan to sammenliknbare grupper av unge informanter (samme alder, samme sosiodemografiske bakgrunn, stort sett rekruttert fra de samme skoler) besvarer samme spørsmål om erfaringer med utsatthet for vold og overgrep i og utenfor egen familie på to ulike tidspunkt (i 2007 og 2015). Endringer i omfang kan indikere om ungdommers erfaringer med vold eller overgrep er økende eller minkende.  Våre resultater indikerer en nedgang i unges erfaringer med mild vold fra foreldre, mens den grove volden fra foreldre synes å holde seg på samme uendrede nivå (Løvgren, Stefansen, Smette og Mossige, 2017). Omfanget av erfaringer med seksuelle overgrep synes å være uendret.

Publikasjoner

Mossige, Svein og Stefansen, Kari (red.) (2016). Vold og overgrep mot barn og unge. Omfang og utviklingstrekk 2007-2015. Nova Rapport 5/2016

M. Løvgren, K. Stefansen, I. Smette og S. Mossige (2017). Barn og unges utsatthet for fysisk vold fra foreldre. Endringer i mild og grov vold fra 2007 til 2015. Tidsskriftet Norsk Barnevern, 94(2)

Kontakt
For spørsmål om studien, kontakt Svein Mossige
E-post: svein.mossige@oslomet.no