Voldsprogrammet Forskningsprogram om vold i nære relasjoner

Om programmet

Forskningsprogrammet Vold i nære relasjoner ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA på OsloMet – storbyuniversitetet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) strekker seg over fem år (2014–2019) og er finansiert av Justis- og beredskapsdepartementet med 25 millioner kroner (temaområde 1-3 under) og Kunnskapsdepartementet med 9 millioner kroner (temaområde 4 under).

Programmet er delt inn i fire områder:

  1. Utviklingstrekk, sårbarhet og beskyttelse
  2. Kulturelle forståelser og underliggende årsaker
  3. Tiltak og systemer i offentlig og frivillig regi
  4. Negativ sosial kontroll og tvangsekteskap

Utviklingstrekk, sårbarhet og beskyttelse

Hvert av programområdene spenner over flere forskningsprosjekt. Det første omfatter to prosjekt:

I det første prosjektet vil vi undersøke omfang av vold og overgrepserfaringer blant unge og se på utviklingstrekk i forhold til voldens omfang og uttrykksformer. Prosjektet inkluderer spørreundersøkelsen UngVold 2015.

I det andre prosjektet studerer vi tilstander som mulige effekter av vold og overgrep og hva som kan ha betydning for hvilke reaksjoner slike erfaringer kan føre til.

Kulturelle forståelser og underliggende årsaker

Dette programområdet er ramme for prosjektene:

I prosjektet om seksuell vold vil vi blant annet se nærmere på hvordan og hvor de som er utsatte, setter grenser for hva som gjelder som ulike former for seksuell vold. Vi vil se på hvordan kvinnelige og mannlige ofre, i ulike livsfaser og i forskjellige sosiokulturelle miljøer setter disse grensene. I prosjektet om vold i majoritets- og minoritetsfamilier studerer vi bl.a. hva som er forskjellig og likt når vold utøves i etnisk norske familier og i minoritetsfamilier.

Tiltak og systemer i offentlig og frivillig regi

Programområde nummer tre omfatter fem forskningsprosjekt:

Alle prosjekter innenfor dette programområdet fokuserer på ulike aspekter ved hvordan utsatte for vold og overgrep opplever noen av de systemer og hjelpetjenester de møter.

Negativ sosial kontroll og tvangsekteskap

Dette programområdet er kommet inn i Voldsprogrammet i form av en tilleggsbevilgning  fra Kunnskapsdepartementet (opprinnelig Justis- og beredskapsdepartementet) med bakgrunn i Handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse (2017-2020). Prosjektene under dette programområdet løper i siste del av voldsprogrammets periode,  2018 til 2019.

  1. Ungdom, ærbarhetsnormer og sosial kontroll
  2. Vold og utnytting i et transnasjonalt landskap
  3. Tvangsekteskap og æresrelatert vold: Rettslige og utenrettslige virkemidler

Se for øvrig prosjektoversikten for øvrige prosjekter tilknyttet Voldsprogrammet.

Formidling fra programmet

NOVA vil legge stor vekt på formidling av kunnskap som denne voldsforskningen gir. Dette vil til dels skje gjennom publisering i internasjonale forskningstidsskrift, gjennom rapporter og fagbøker og via vår egen nettside og sosiale medier. Vi vil videre arrangere fagseminarer for ulike målgrupper, samt formidle våre forskningsresultater gjennom etablerte opplegg som «Morgenkaffe på NOVA».

Kontaktpersoner

Voldsprogrammet ledes av et team bestående av:

Kari Stefansen, forsker I ved NOVA
E-post: kari.stefansen@oslomet.no

Elisiv Bakketeig, forsker II ved NOVA
E-post: elisiv.bakketeig@oslomet.no

Anja Bredal, forsker II ved NOVA
E-post: anja.bredal@oslomet.no

For spørsmål om forskningsformidling og kommunikasjon, ta kontakt med Nina Eriksen, nina.eriksen@oslomet.no