Voldsprogrammet Forskningsprogram om vold i nære relasjoner

Sårbarhet og mental helse

Finansiering: Justis- og beredskapsdepartementet
Prosjektperiode: 2016-2019
ForskereSvein Mossige (prosjektleder), Mette LøvgrenLihong Huang

Svein Mossige. Foto: Benjamin Ward, HiOA

Professor Svein Mossige. Photo: B. Ward, HiOA

I dette prosjektet ser vi på sårbarhet og mental helse blant barn og unge utsatt for vold eller overgrep. Et spørsmål vi stiller er om vi kan identifisere forhold knyttet til noen  grupper av barn og unge som gjør disse mer eller mindre sårbare i forhold til hvordan de reagerer på slike erfaringer. Ser vi noen forskjeller i reaksjonsmåter og hva kan eventuelt forklare disse forskjellene?

Noen barn er mer sårbare enn andre

Sårbarhet og mental helse knyttet til erfaringer med vold og seksuelle overgrep er i en del av forskningslitteraturen knyttet til fenomenet resiliens. Resiliens handler om forhold ved barnets livssituasjon og ved barnet selv som bidrar til at barn i mindre grad utvikler problemer av ulik art som man ellers ville forvente ut fra de vansker og erfaringer disse barna er blitt stilt overfor. Kort fortalt ser det ut som om noen barn kan være mer eller mindre sårbare enn andre stilt overfor noen av de samme belastningene.

Dette er komplekse fenomener som er utfordrende å undersøke, både når det gjelder resiliens og hva som skal gjelde som «samme belastning». Men vi har allerede sett noe på temaet  i en analyse av resiliens og selvskading i datamaterialet fra 2007 (Huang og Mossige, 2015). I denne analysen fant vi holdepunkter for at resiliens slik dette ble målt i undersøkelsen, kan fungere som en slags beskyttelse mot å bli eksponert for alvorlige og negative erfaringer.

Noen barn og unge utsettes for flere enn en alvorlig negativ hendelse. Dette fenomenet har fått mange navn i forskningslitteraturen. Etter hvert er likevel polyvictimisering ut fra gitte kriterier blitt en akseptert internasjonal betegnelse. Med økende antall forskjellige traumatiske erfaringer over tid ser det ut for at dette kan føre til en lineær øking i omfanget av de problemer som barn og unge med slike erfaringer strever med. I vår studie som omfattet 4530 ungdommer rundt 18 års alder fant vi at 8,6 % av ungdommene hadde erfaringer med polyvictimisering ut fra de kriterier vi anvendte. Vi så også i tråd med internasjonal forskning at det var en betydelig større problembelastning i denne gruppen enn i grupper med færre negative erfaringer.

Publikasjoner

Mossige, S. & Huang, L. (2017). Poly-victimization in a Norwegian adolescent population: Prevalence, social and psychological profile, and detrimental effects. PLOS ONE. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0189637.

Huang, L. & Mossige, S. (2015). Resilience in young people living with violence and self-harm: evidence from a Norwegian national youth survey. Psychological Research and Behavior Management, 8, 231-238.

Kontakt
For mer informasjon, kontakt Svein Mossige, e-post: svein.mossige@oslomet.no