Voldsprogrammet Forskningsprogram om vold i nære relasjoner

Publications

The list includes publications  in Norwegian and English to which researchers in the program have contributed. Publications from the program are marked by *

Backe-Hansen, Elisabeth, Smette I., Vislie, C: (2016): Kunnskapsoppsummering: Vold mot barn og systemsvikt, NOVA Foreløpig unntatt offentlighet

* Bakketeig, Elisiv (in press): Exploring juridification in the Norwegian Barnahus model. In Johansson, S., Stefansen, K., Kaldal, A. & Bakketeig, E. (red.) Collaborating against child abuse: Exploring the Nordic Barnahus Model. London: Palgrave.

Bakketeig, Elisiv (2014): Status 15 år etter: Hva bestemmer utfallet av saker om seksuelle overgrep mot barn? Motmæle. En antologi til Kjersti Ericsson, Ceceilie Høigård og Guri Larsen. Oslo: Novus Forlag.

Bakketeig, Elisiv, Elisabeth Gording Stang, Christian Madsen, Ingrid Smette & Kari Stefansen (2014): Krisesentertilbudet i kommunene. Evaluering av kommunenes implementering av krisesenterloven. Oslo: NOVA, rapport nr. 19/2014.

Bakketeig, Elisiv, Mette Berg, Trond Myklebust & Kari Stefansen (2012): Barnehusevalueringen 2012, delrapport 1. Barnehusmodellens implikasjoner for politiets arbeid med fokus på dommeravhør og rettsmedisinsk undersøkelse. Oslo: Politihøgskolen, rapport nr. 6/2012. Bakketeig Elisiv (2005): ”Trusselutsattes erfaringer med mobil voldsalarm”. PHS Forskning 2005:2. Oslo: Politihøgskolen.

Bakketeig, Elisiv (2000): Rettsapparatet som sosialt system i saker om seksuelle overgrep mot barn. Avhandling for dr. philos-graden. Oslo: Universitetet i Oslo.

Bredal, Anja Beret Bråten, Kristin Jesnes og Anne Hege Strand (2015) Et blikk inn i skolen. Minoritetsrådgivere sett fra brukeres ståsted, Fafo-rapport 2015:40 Bredal, Anja og Hilde Lidén (2015) Hva med 2017? Første delrapport i følgeevalueringen av Handlingsplan mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet 2013-2016, ISF-rapport 2015:03

Bredal, Anja (2014) «Ordinary vs Other violence? Conceptualising Honour Based Violence in Scandinavian Public Policies» in Gill, Roberts and Strange (eds) Honour killing and violence. Theory, policy and practice, Palgrave

Bredal, Anja (2013) «Vold i nære relasjoner. Minoritetskvinner mellom hypersynlighet og usynlighet» i Beret Bråten og Cecilie Thun (red.), Krysningspunkter. Likestillingspolitikk i et flerkulturelt Norge, 117-143, Oslo: Akademika

Bredal, Anja (2011) ”Border control to prevent forced marriages: Choosing between protecting women and protecting the nation.” Gill A and Anitha S. (eds): Contesting Forced Marriage: Introducing a human rights and social justice approach to issues of ‘harmful practices’, Zed Press

Bredal, Anja (2009) ”Barnevernet og minoritetsjenters opprør. Mellom det generelle og det spesifikke” i Ketil Eide, Marianne Rugkåsa, Halvard Vike, Naushad A. Qureshi (red.), Over profesjonelle barrierer- Et minoritetsperspektiv i psykososialt arbeid med barn og unge. Oslo: Gyldendal Akademisk

Bredal, Anja og Julia Orupabo (2008) Et trygt sted å bo. Og noe mer. Evaluering av botilbudet til unge som bryter med familien på grunn av tvangsekteskap, ISF rapport 2008:007

Bredal, Anja (2007) «Den ‘spesielle’ volden. Vold mot minoritetsjenter på sidelinjen» i Knut Storberget, Ellen Rømming, Kristin Skjørten, Astri Aas-Hansen (red.), Bjørnen sover. Om vold i familien. Oslo: H. Aschehoug.

Bredal, Anja og Lill Salole Skjerven (2007) Tvangsekteskapssaker i hjelpeapparatet. Omfang og utfordringer, Senter for kvinne- og kjønnsforskning, Universitetet i Oslo Bredal, Anja (2006): ”Utlendingsloven mot tvangsekteskap: Om kunnskapsgrunnlaget for menneskerettslige avveininger” i Nordisk Tidsskrift for Menneskerettigheter 3

Bredal, Anja (2005): ”Tackling forced marriages in the Nordic countries: Between women’s rights and immigration control” i Lynn Welchman og Sara Hossain (red.), ‘Honour’ – Crimes, Paradigms and Violence Against Women. London: Zed Books Ltd, 2005.

Bredal , Anja (2011) Mellom makt og avmakt. Om unge menn, tvangsekteskap, vold og kontroll. ISF-rapport 2011:4

Bredal, Anja & Kari Stefansen (in press, 2017): Barnahus for adults? Reinterpreting the Barnahus model to accommodate adult victims of domestic violence. In Johansson, S., Stefansen, K., Kaldal, A. & Bakketeig, E. (red.). Collaborating against child abuse: Exploring the Nordic Barnahus Model. London: Palgrave.

Dullum, Jane i samarbeid med Kristin Mettenes (2010): “Første dag var jeg redd – men glad også.” Bokollektivets faglige tilnærminger i arbeidet med unge minoritetskvinner utsatt for tvangsekteskap.” Oslo: Oslo krisesenter

Dullum, Jane (2016): “En ny offerposisjon? Om styrkede rettigheter for fornærmede i straffesaker.” I: Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, December 2016, nr. 3. Fjær, E. G., Gundersen, T. & Mossige, S. (2013). Lesbiske, homofile, bifile og transpersoners utsatthet for vold i nære relasjoner. En kunnskapsoversikt. Nova rapport 5/13.

Hegna, K. Mossige, S. & Wichstrøm (2004). Older adolescents with Positive Attitudes Towards Young Adolescents as Sexual Partners. Adolescence, 39 (156) 627-651

Huang, Lihong; Mossige, Svein (2015). Resilience in young people living with violence and self-harm: evidence from a Norwegian national youth survey. Psychology Research and Behavior Management. Vol. 8. http://dx.doi.org/10.2147/PRBM.S75382

Huang, Lihong & Svein Mossige (2011): Academic achievement in Norwegian secondary schools: the impact of violence during childhood. Social Psychology of Education, 15(2): 147-164.

Hydle, Ida og Anja Bredal (2014) «Dialog i saker om kollektiv æresrelatert vold mot barn og unge i Halvor Fauske, Mehmed S. Kaya Innvandrere på utsiden av samfunnet, Oslo: Abstrakt forlag.

Hydle, Ida og Anja Bredal (2011), Erfaringer med dialog i tvangsekteskapssaker, NOVA og Institutt for samfunnsforskning, NOVA Rapport nr 27/11

Jensen, Tine; Gulbrandsen, Wenke; Mossige, Svein; Tjersland, Odd Arne & Reichelt, Sissel (2005). Reporting possible sexual abuse: A qualitative study on children’s perspectives and the context for disclosure. International Journal of Child Abuse & Neglect. ISSN 0145-2134. 29(12), s 1395- 1413.

Johansson, Susanna, Kari Stefansen, Anna Kaldal & Elisiv Bakketeig (in press, 2017): Introducing the Nordic Barnahus model. In Johansson, S., Stefansen, K., Kaldal, A. & Bakketeig, E. (red.). Collaborating against child abuse: Exploring the Nordic Barnahus Model. London: Palgrave.

Jonassen, Wenche og Kari Stefansen (2003): Idealisme eller profesjonstenking? Statusrapport om krisesentrene. Kompetansesenter for voldsofferarbeid, Høgskolen i Oslo. HiO-rapport nr. 27.

Kjellgren, Cecilia, Gisela Priebe, Carl Göran Svedin, Svein Mossige, and Niklas Långström, (2011). Female Youth Who Sexually Coerce: Prevalence, Risk, and Protective Factors in Two National High School Surveys. J Sex Med, 8, 3354-3362.

Kjær, A., B. & Mossige, S. (2013). The Child Protection Services’ dismissals of mandatory reports about violence and abuse. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål, 11(2), 83-108.

Lidén, Hilde, Anja Bredal, Axel West Pedersen, Solveig Igesund og Anne Staver (2015). Tiltak mot tvangsekteskap i utlendingsregelverket. Rapport 2015:04, Oslo: Institutt for samfunnsforskning

Lidén, Hilde, Anja Bredal, Eilev Hegstad (2015). Framgang. Andre delrapport i følgeevalueringen av Handlingsplan mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet 2013–2016. ISF rapport 2015:10. Oslo: Institutt for samfunnsforskning.

Lidén, Hilde, Anja Bredal og Liza Reisel (2014) Transnasjonal oppvekst. Om lengre utenlandsopphold blant barn og unge med innvandrerbakgrunn. Rapport (2014:005) Oslo: Institutt for samfunnsforskning. Mossige, S. (2000). Mødres møter med barnevernet ved bekymring for seksuelle overgrep. I Barnevernboka 2000. Årbok for barnevernet. Senter for Atferdsforskning. Stavanger Mossige, S. (2000). Resultater og problemer i internasjonal forskning om seksuelle overgrep mot barn. Tidsskrift for norsk psykologforening, 37, 418-431.

Mossige, S. & Backe-Hansen, E.,B. (2013). To sensitive for young people? In H. Fossheim, J. Hølen & H. Ingjerd (red.) Children in research. Ethical dilemmas. National research ethical committees. Mossige, Svein & Lihong Huang (2010): Prevalence of Child Sexual Abuse in a Norwegian population of adolescents. Norwegian Epidemiology, 20(1):53-62.

*Mossige, Svein; Huang, Lihong; Straiton, Melanie; Roen, Katrina (2016). Suicidal ideation and self-harm among youths in Norway: Associations with verbal, physical and sexual abuse. Child & Family Social Work. Vol. 21. doi: 10.1111/cfs.12126 http://dx.doi.org/10.1111/cfs.12126

Mossige, S., Smette, I. & Torgersen, L. (2006) Ungdoms holdninger til den seksuelle lavalder: til besvær eller beskyttelse? Tidsskrift for Ungdomsforskning, 6 (2): 3-20

* Mossige, S. & Stefansen, K. (red.): Vold og overgrep mot barn og unge. Omfang og utviklingstrekk 2007-2015. NOVA Rapport 5/16

Mossige, Svein & Kari Stefansen (2011): Physical punishment and violence in parental education – from the perspective of the child. In: Barn i Norge 2011 – vold og traumer. Oslo: Organisasjonen Voksne for barn.

Mossige, Svein & Stefansen, Kari (red) (2007): Vold og overgrep mot barn og unge. En selvrapporteringsstudie blant avgangselever i videregående skole. Oslo: NOVA.

Mossige, Svein & Kari Stefansen (2008): Forekomsten av vold, vitneerfaringer og seksuelle overgrep blant norske ungdommer. Norges Barnevern. (3): 3-16.

Pape, Hilde & Stefansen, Kari (red.) (2004): Den skjulte volden? En undersøkelse av Oslobefolkningens utsatthet for vold, trusler og overgrep. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress og NOVA.

Mossige, Svein; Tjersland, Odd Arne; Gulbrandsen, Wenke; Jensen, Tine Kristin & Reichelt, Sissel (2003). Mistanke om seksuelle overgrep mot barn: Utviklingen i familier under og etter samtalehjelp. Del II: Status ett år etter avsluttet behandling. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 40, s 295- 306.

Reichelt, Sissel; Tjersland, Odd Arne; Gulbrandsen, Wenke; Jensen, Tine Kristin & Mossige, Svein (2004). From the system of sexual abuse to the system of suspicion. Journal of Systemic Therapies. ISSN 1195-4396. 23, s 67- 82 Seto, M. C., Kjellgren, C., Priebe, P., Mossige,S., Svedin, C.G. & Långström, N. (2010). Sexual Victimization and Sexually Coercive Behavior: A Population Study of Swedish and Norwegian Male Youth. Child Maltreatment, 15: 219-228.

Smette, Ingrid, Kari Stefansen & Svein Mossige (2009): Responsible victims? Young people’s conceptions of agency and responsibility in sexual situations involving underage girls. Young. 17(4):351-373.

Stefansen Kari, Susanna Johansson, Anna Kaldal & Elisiv Bakketeig (in press, 2017): Epilogue: The Nordic Barnahus model: Potentials and challenges. In Johansson, S., Stefansen, K., Kaldal, A. & Bakketeig, E. (red.) Collaborating against child abuse: Exploring the Nordic Barnahus Model. London: Palgrave.

Stefansen, Kari (in press, 2017): Staging a caring atmosphere: Child-friendliness in Barnahus as a multi-dimensional phenomena. In Johansson, S., Stefansen, K., Kaldal, A. & Bakketeig, E. (red.). Collaborating against child abuse: Exploring the Nordic Barnahus Model. London: Palgrave.

Stefansen, Kari, Ingrid Smette & Dagmara Bossy (2014): Angrep på kjønnsfriheten: Unge jenters erfaringer med uønsket beføling. Tidsskrift for kjønnsforskning. 38(1):3-19.

Stefansen, Kari, Tonje Gundersen & Elisiv Bakketeig (2012): Barnehusevalueringen 2012, delrapport 2. En undersøkelse blant barn og pårørende, samarbeidspartnere, ledere og ansatte. Oslo: NOVA.

Stefansen, Kari, Kristinn Hegna, Kirsti Valset, Tilmann von Soest & Svein Mossige (2009): Vold mot «homofil» ungdom. Forekomst og fortolkninger, Sosiologi i dag, 39(2):43-71. Stefansen, Kari & Hilde Pape (2006) Voldsomme relasjoner. Kjønnsperspektiver på vold i parforhold. I Jørgen Lorentzen & Wenche Mühleisen (red.) Kjønnsforskning – en grunnbok. Oslo: Universitetsforlaget.

Stefansen, Kari & Ingrid Smette (2006): «Det var ikke en voldtekt, mer et overgrep …» Kvinners fortolkning av seksuelle overgrepsopplevelser. Tidsskrift for samfunnsforskning. 47(1):33-56.

Stefansen, Kari (2006): Krisesentrene i Norge – fra sosial bevegelse til profesjonaliserte hjelpetiltak. Nordisk sosialt arbeid. 26(1):27-38.

Stefansen, Kari (2001): Forekomstundersøkelser av familievold. Teoretiske, metodologiske og etiske spørsmål. Høgskolen i Oslo. HiO-notat nr 5.

Tjersland, Odd Arne; Gulbrandsen, Wenke; Juuhl-Langseth, Monica; Jensen, Tine K.; Mossige, Svein & Reichelt, Sissel (2008). From betrayal to support: A case history of incest. Journal of Family Psychotherapy. ISSN 0897-5353. 19, s 242- 258

Tjersland, Odd Arne; Mossige, Svein; Wenke, Gulbrandsen; Tine, Jensen & Reichelt, Sissel (2006). Helping families when child sexual abuse is suspected but not proven. Child & Family Social Work. ISSN 1356-7500. 11, s 297- 306

von Soest, Tilmann, Odin Hjemdal, Kari Stefansen & Svein Mossige (2010): A Validation Study of the Resilience Scale for Adolescents (READ). Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment. 32: 215-225.

Aamodt, H. A. & Mossige, S. (2014). Kontakt på sosiale medier mellom foreldre og barn under offentlig omsorg. Nova rapport 4/14.