Voldsprogrammet Forskningsprogram om vold i nære relasjoner

Publikasjoner

Bøker og bokkapitler

Skilbrei, ML & Stefansen, K (2018): Seksuell vold. En samfunnsvitenskapelig introduksjon, Oslo: Cappelen Akademisk.

Bakketeig, E & Skilbrei, ML (2018, I trykk): “Child Sexual Abuse”. I: Measuring Child Rights in Norway. M Langford, M Skivenes & K Søvig (red.). Oslo: Universitetsforlaget.

Johansson, S., Stefansen, K., Kaldal, A. & Bakketeig, E. (red.) (2017): Collaborating against child abuse: Exploring the Nordic Barnahus Model, London: Palgrave.

Johansson, Susanna, Kari Stefansen, Anna Kaldal & Elisiv Bakketeig (2017): Introducing the Nordic Barnahus model. I Johansson, S., Stefansen, K., Kaldal, A. & Bakketeig, E. (red.). Collaborating against child abuse: Exploring the Nordic Barnahus Model.London: Palgrave.

Stefansen Kari, Susanna Johansson, Anna Kaldal & Elisiv Bakketeig (2017): Epilogue: The Nordic Barnahus model: Potentials and challenges. In Johansson, S., Stefansen, K., Kaldal, A. & Bakketeig, E. (red.) Collaborating against child abuse: Exploring the Nordic Barnahus Model. London: Palgrave.

Stefansen, Kari (2017): Staging a caring atmosphere: Child-friendliness in Barnahus as a multi-dimensional phenomena. I Johansson, S., Stefansen, K., Kaldal, A. & Bakketeig, E. (red.). Collaborating against child abuse: Exploring the Nordic Barnahus Model.London: Palgrave.

Bredal, Anja & Kari Stefansen (2017): Barnahus for adults? Reinterpreting the Barnahus model to accommodate adult victims of domestic violence. I Johansson, S., Stefansen, K., Kaldal, A. & Bakketeig, E. (red.). Collaborating against child abuse: Exploring the Nordic Barnahus Model. London: Palgrave.

Artikler

Østby, L & Stefansen, K (2017). Nettverkets betydning etter seksuelle overgrep. Tidsskrift for psykisk helsearbeid. 13(3):201-220. DOI: 18261/issn.1504-3010-2017-03-02

Frøyland, L.R. & von Soest, T. (2017). Trends in the Perpetration of Physical Aggression among Norwegian Adolescents 2007–2015. Journal of Youth Adolescence. https://doi.org/10.1007/s10964-017-0793-2

Mossige, S. & Huang, L. (2017). Poly-victimization in a Norwegian adolescent population: Prevalence, social and psychological profile, and detrimental effects. PLOS ONE, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0189637

Dullum, J. & Bakketeig, E. (2017). Bruk av legalstrategi mot vold i nære relasjoner. Tidsskrift for strafferett, 17(2)

M. Løvgren, K. Stefansen, I. Smette og S. Mossige (2017). Barn og unges utsatthet for fysisk vold fra foreldre. Endringer i mild og grov vold fra 2007 til 2015. Tidsskriftet Norsk Barnevern, 94(2)

Dullum, J. (2016): En ny offerposisjon? Om styrkede rettigheter for fornærmede i straffesaker. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 103(3)

Mossige, Svein; Huang, Lihong; Straiton, Melanie; Roen, Katrina (2016). Suicidal ideation and self-harm among youths in Norway: Associations with verbal, physical and sexual abuse. Child & Family Social Work. Vol. 21. doi: 10.1111/cfs.12126 http://dx.doi.org/10.1111/cfs.12126

Huang, Lihong; Mossige, Svein (2015). Resilience in young people living with violence and self-harm: evidence from a Norwegian national youth survey. Psychology Research and Behavior Management. Vol. 8. http://dx.doi.org/10.2147/PRBM.S75382

Rapporter og notater

Dullum, J. (2019). Besøksforbud – straffeprosessloven § 222a. En evaluering av praktiseringen av bestemmelsen i saker om vold i nære relasjoner. NOVA Rapport 1/19

Aanerød, L.M.T. & Mossige, S. (2018). Nettovergrep mot barn i Norge 2015–2017. Rapport basert på erfaring fra Kripos, politiet, tjenesteleverandører og internasjonal forskning. NOVA-rapport 10/18. Oslo: NOVA, OsloMet

Dullum, J. (2017). Oslo krisesenters prosjekt for voldsutsatte kvinner i fengsel. Notat nr. 4/17.  63 s. Velferdsforskningsinstituttet NOVA, Høgskolen i Oslo og Akershus.

Smette, I., Stefansen, K. & Dullum, J. (2017). Sentrene mot incest og seksuelle overgrep. En evaluering av sentrenes arbeid og rammevilkår. NOVA Rapport 16/17

Backe-Hanse, E., Smette, I., Vislie, C. (2017). Kunnskapsoppsummering. Vold mot barn og systemsvikt. NOVA-Rapport 4/17

Tidligere publikasjoner fra forskerne i programmet

Elisiv Bakketeig, Elisabeth Gording Stang, Christian Madsen, Ingrid Smette og Kari Stefansen (2014). Krisesentertilbudet i kommunene. Evaluering av kommunenes implementering av krisesenterloven. NOVA Rapport 19/14

Tonje Gundersen, Christian Madsen & Aina Iren Winsvold (2014). Tjenestetilbudet til voldsutsatte personer med nedsatt funksjonsevne. En studie på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. NOVA Rapport 6/14

Kari Stefansen, Ingrid Smette & Dagmara Bossy (2014). Angrep mot kjønnsfriheten: Unge jenters erfaringer med uønsket beføling. Tidsskrift for kjønnsforskning, 38(1):3-19

May-Len Ø. Skilbrei, Ingrid Smette & Kari Stefansen (2013). Seksuell vold – en introduksjon. Sosiologi i dag, 43(4): 5-14 (les mer)

Eivind G. Fjær, Tonje Gundersen & Svein Mossige (2013). Lesbiske, homofile, bifile og transpersoners utsatthet for vold i nære relasjoner. En kunnskapsoversikt. NOVA Rapport 5/13

Anja Bredal (2013). Vold i nære relasjoner. Minoritetskvinner mellom hypersynlighet og usynlighet. I: Beret Bråten og Cecilie Thun (red.): Krysningspunkter. Likestillingspolitikk i et flerkulturelt Norge, Oslo: Akademika forlag, s. 117-143 (les mer)

Kari Stefansen, Tonje Gundersen & Elisiv Bakketeig (2012). Barnehusevalueringen 2012 – Delrapport 2. En undersøkelse blant barn og pårørende, jurister og politifolk, samt ledere og ansatte. NOVA Rapport 9/12

Svein Mossige og Lihong Huang (2010). Omfanget av seksuelle krenkelser og overgrep i en norsk ungdomsbefolkning. Norsk Epidemiologi, 20(1).53-62

Svein Mossige & Grete Dyb (2009). Voldsuttsatte barn og unge i Oslo. Forekomst og innsatsområder for forebygging. NOVA Rapport 22/09

Kari Stefansen og Svein Mossige (red) (2007). Vold og overgrep mot barn og unge.En selvrapporteringsstudie blant avgangselever i videregående skole. NOVA Rapport 20/07