Voldsprogrammet Forskningsprogram om vold i nære relasjoner

Publikasjoner

Bøker

Heinskou, M.B., Skilbrei, M-L. & Stefansen, K. (2019). Rape in the Nordic Countries. ISBN: 978-1-13-860651-7. 280 s. Routledge.

Skjørten, K., Bakketeig, E., Bjørnholt, M., & Mossige, S. (red.) (2019). Vold i nære relasjoner: Forståelser, konsekvenser og tiltak. Universitetsforlaget

Skilbrei, M.L. & Stefansen, K (2018): Seksuell vold. En samfunnsvitenskapelig introduksjon, Oslo: Cappelen Akademisk

Johansson, S., Stefansen, K., Kaldal, A. & Bakketeig, E. (red.) (2017): Collaborating against child abuse: Exploring the Nordic Barnahus Model. London: Palgrave

 

Bokkapitler

Pedersen, M. og Mossige, S. (2019). Ungdommers fortelling om egen selvskading. I:  K. Skjørten, E. Bakketeig, M. Bjørnholt & S. Mossige (red.) Vold i nære relasjoner. Forståelser, konsekvenser og tiltak. Universitetsforlaget, 2019.

Bakketeig, E. & Skilbrei, M-L. (2019): Child Sexual Abuse. I: Children´s Rights in Norway. An Implementation Paradox? M. Langford, M. Skivenes & K. Søvig (red.). Oslo: Universitetsforlaget

Bakketeig, E (2017): Exploring juridification in the Norwegian barnahus model. In Johansson, S., Stefansen, K., Kaldal, A. & Bakketeig, E. (red.). Collaborating against child abuse: Exploring the Nordic Barnahus Model, London: Palgrave

Bredal, Anja & Kari Stefansen (2017): Barnahus for adults? Reinterpreting the Barnahus model to accommodate adult victims of domestic violence. I Johansson, S., Stefansen, K., Kaldal, A. & Bakketeig, E. (red.). Collaborating against child abuse: Exploring the Nordic Barnahus Model. London: Palgrave

Johansson, S., K. Stefansen, A. Kaldal & E. Bakketeig (2017): Introducing the Nordic Barnahus model. I Johansson, S., Stefansen, K., Kaldal, A. & Bakketeig, E. (red.). Collaborating against child abuse: Exploring the Nordic Barnahus Model. London: Palgrave

Stefansen, K., S. Johansson, A. Kaldal & E. Bakketeig (2017): Epilogue: The Nordic Barnahus model: Potentials and challenges. In Johansson, S., Stefansen, K., Kaldal, A. & Bakketeig, E. (red.) Collaborating against child abuse: Exploring the Nordic Barnahus Model. London: Palgrave

Stefansen, Kari (2017): Staging a caring atmosphere: Child-friendliness in Barnahus as a multi-dimensional phenomena. I Johansson, S., Stefansen, K., Kaldal, A. & Bakketeig, E. (red.). Collaborating against child abuse: Exploring the Nordic Barnahus Model.London: Palgrave

 

Artikler

Frøyland, L.R., & von Soest, T. (2019). Adolescent boys’ physical fighting and adult life outcomes: Examining the interplay with intelligenceAggressive Behavior. doi:10.1002/ab.21871

Bredal, A. (2018). Contesting the Boundaries between Civil and Religious Marriage. State and Mosque Discourse in Pluralistic Norway, Sociology of Islam, Volume 6, Issue 3, pages 297 – 315

Huang, L.& S. Mossige (2018). Resilience and Poly-Victimization among Two Cohorts of Norwegian Youth. International Journal of Environmental Research and Public Health, 15, 2852; doi:10.3390/ijerph15122852

Østby, L. & Stefansen, K. (2017). Nettverkets betydning etter seksuelle overgrep. Tidsskrift for psykisk helsearbeid. 13(3):201-220. DOI: 18261/issn.1504-3010-2017-03-02

Frøyland, L.R. & von Soest, T. (2017). Trends in the Perpetration of Physical Aggression among Norwegian Adolescents 2007–2015. Journal of Youth Adolescence. https://doi.org/10.1007/s10964-017-0793-2

Mossige, S. & Huang, L. (2017). Poly-victimization in a Norwegian adolescent population: Prevalence, social and psychological profile, and detrimental effects. PLOS ONE, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0189637

Dullum, J. & Bakketeig, E. (2017). Bruk av legalstrategi mot vold i nære relasjoner. Tidsskrift for strafferett, 17(2)

M. Løvgren, K. Stefansen, I. Smette og S. Mossige (2017). Barn og unges utsatthet for fysisk vold fra foreldre. Endringer i mild og grov vold fra 2007 til 2015. Tidsskriftet Norsk Barnevern, 94(2)

Dullum, J. (2016): En ny offerposisjon? Om styrkede rettigheter for fornærmede i straffesaker. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 103(3)

Mossige, Svein; Huang, Lihong; Straiton, Melanie; Roen, Katrina (2016). Suicidal ideation and self-harm among youths in Norway: Associations with verbal, physical and sexual abuse. Child & Family Social Work. Vol. 21. doi: 10.1111/cfs.12126 http://dx.doi.org/10.1111/cfs.12126

Huang, Lihong; Mossige, Svein (2015). Resilience in young people living with violence and self-harm: evidence from a Norwegian national youth survey. Psychology Research and Behavior Management. Vol. 8. http://dx.doi.org/10.2147/PRBM.S75382

Rapporter og notater

Bakketeig, E. & Dullum, J. (2019). Forced Marriage Protection Orders. Et egnet beskyttelsestiltak i norsk rett? NOVA Notat 5/19

Melby, E.R. & Bredal, A. (2019). Flergifte. Kunnskapsstatus om polygami, migrasjon og kvinners situasjon. NOVA Notat 4/19

Danielsen, E.M. (2019). Evaluering av Ressursvenn. Et frivillig hjelpetiltak for voldsutsatte personer i reetableringsfasen. NOVA Rapport 10/19

Bredal, A. (2019). Sikkerhet og støtte i familievoldssaker: Følgeevalueringen av Prosjekt November. NOVA Rapport 8/19

Dullum, J. (2019). Besøksforbud – straffeprosessloven § 222a. En evaluering av praktiseringen av bestemmelsen i saker om vold i nære relasjoner. NOVA Rapport 1/19

Aanerød, L.M.T. & Mossige, S. (2018). Nettovergrep mot barn i Norge 2015–2017. Rapport basert på erfaring fra Kripos, politiet, tjenesteleverandører og internasjonal forskning. NOVA-rapport 10/18. Oslo: NOVA, OsloMet

Aarset, M. F., & Bredal, A. (2018). Omsorgsovertakelser og etniske minoriteter. En gjennomgang av saker i fylkesnemnda. NOVA Rapport 5/18. Oslo: NOVA,OsloMet

Bredal, A., & Melby, E. L. (2018). Sårbarhet og styrke. Barnevernets møte med minoritetsjenter utsatt for vold og sterk kontroll. NOVA Rapport 9/18. Oslo: NOVA/OsloMet

Dullum, J. (2017). Oslo krisesenters prosjekt for voldsutsatte kvinner i fengsel. Notat nr. 4/17.  63 s. Velferdsforskningsinstituttet NOVA, Høgskolen i Oslo og Akershus.

Backe-Hanse, E., Smette, I., Vislie, C. (2017). Kunnskapsoppsummering. Vold mot barn og systemsvikt. NOVA-Rapport 4/17

Smette, I., Stefansen, K. & Dullum, J. (2017). Sentrene mot incest og seksuelle overgrep. En evaluering av sentrenes arbeid og rammevilkår. NOVA Rapport 16/17

Vislie, C. & Gundersen, T. (2017). Vern av risikoutsatte voksne. Kommunenes varslingssystemer for avdekking av vold og overgrep. NOVA Rapport 1/17. Oslo: NOVA

Mossige, S. & Stefansen, K. (red.): Vold og overgrep mot barn og unge. Omfang og utviklingstrekk 2007-2015. NOVA Rapport 5/16

Kronikker og populærvitenskapelige tekster

Bredal, A (2017): «Hvorfor har vi ikke hørt noe fra barneombudet?» (om barn på ufrivillige utenlandsopphold) Kronikk VG, 15.11.2017

Bredal, A (2017): «Barnevernet må få hjelpe» (om barn og unge på ufrivillige utenlandsopphold) Kronikk Dagsavisen, 15.11.2017

Bredal, A (2017): «Mellom makt og avmakt: Gutter, ære og sosial kontroll», Aftenposten 12.6.2017

Bredal, A (2017) «Jomfruhinnen finnes», VG, 07.09.2016

Vislie, C., & Gundersen, T. (2017): Det du ikke ser kan du heller ikke gjøre noe med. Kronikk, Kommunal Rapport (2017:19)

Stefansen, K., Smette, I. & Mossige, S. (2016): Er foreldrevolden på retur? Kronikk i Klassekampen, 9. juni

Stefansen, K., Smette, I., & Bossy, D. (2014). Bare en bagatell? Tidsskrift for helsesøstre, 2, 39–42.

Stefansen, K & Skilbrei, ML (2014). Må ansvar være et nullsumspill? Kronikk nrk.no. doi: http://www.nrk.no/ytring/ma-ansvar-vaere-et-nullsumspill_-1.11727590

Stefansen, K (2014). Seksuell vold er mer enn voldtekt. Kronikk: radikalportal.no.

 

Masteroppgaver fra programmet

 

Tidligere publikasjoner fra forskerne i programmet

Elisiv Bakketeig, Elisabeth Gording Stang, Christian Madsen, Ingrid Smette og Kari Stefansen (2014). Krisesentertilbudet i kommunene. Evaluering av kommunenes implementering av krisesenterloven. NOVA Rapport 19/14

Tonje Gundersen, Christian Madsen & Aina Iren Winsvold (2014). Tjenestetilbudet til voldsutsatte personer med nedsatt funksjonsevne. En studie på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. NOVA Rapport 6/14

Kari Stefansen, Ingrid Smette & Dagmara Bossy (2014). Angrep mot kjønnsfriheten: Unge jenters erfaringer med uønsket beføling. Tidsskrift for kjønnsforskning, 38(1):3-19

May-Len Ø. Skilbrei, Ingrid Smette & Kari Stefansen (2013). Seksuell vold – en introduksjon. Sosiologi i dag, 43(4): 5-14 (les mer)

Eivind G. Fjær, Tonje Gundersen & Svein Mossige (2013). Lesbiske, homofile, bifile og transpersoners utsatthet for vold i nære relasjoner. En kunnskapsoversikt. NOVA Rapport 5/13

Anja Bredal (2013). Vold i nære relasjoner. Minoritetskvinner mellom hypersynlighet og usynlighet. I: Beret Bråten og Cecilie Thun (red.): Krysningspunkter. Likestillingspolitikk i et flerkulturelt Norge, Oslo: Akademika forlag, s. 117-143 (les mer)

Kari Stefansen, Tonje Gundersen & Elisiv Bakketeig (2012). Barnehusevalueringen 2012 – Delrapport 2. En undersøkelse blant barn og pårørende, jurister og politifolk, samt ledere og ansatte. NOVA Rapport 9/12

Svein Mossige og Lihong Huang (2010). Omfanget av seksuelle krenkelser og overgrep i en norsk ungdomsbefolkning. Norsk Epidemiologi, 20(1).53-62

Svein Mossige & Grete Dyb (2009). Voldsuttsatte barn og unge i Oslo. Forekomst og innsatsområder for forebygging. NOVA Rapport 22/09

Kari Stefansen og Svein Mossige (red) (2007). Vold og overgrep mot barn og unge.En selvrapporteringsstudie blant avgangselever i videregående skole. NOVA Rapport 20/07