Voldsprogrammet Forskningsprogram om vold i nære relasjoner

Samarbeid

Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet – storbyuniversitetet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) er ansvarlig for forskningsprogrammet.

I tillegg bidrar Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo inn i programmet med undervisning og masterstipend.

Miljøbygging og samarbeid

Gjennom programmet vil NOVA bygge opp et kompetansemiljø for forskning om vold generelt og vold i nære relasjoner hos forskerne på instituttet. For å sikre at forskningen fra programmet på en effektiv måte spres til studenter og en ny generasjon av fagfolk har NOVA etablert samarbeid med to viktige utdanningsinstitusjoner om undervisningsoppgaver. Vi tilbyr også masteroppgavestipend for å sikre nyrekruttering til feltet.

NOVA ser det som en viktig oppgave å skape møteplasser for voldsforskere ut over egne rekker i Norge og på nordisk nivå. Her vil et samarbeid med Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) være viktig.

Som del av miljøbyggingen vil NOVAs forskere videreføre arbeidet med og i viktige forskernettverk som forskere i teamet er en del av, som det nylig etablerte nordiske nettverk for forskning om barnehus, og det norske nettverket for forskning om voldtekt, seksuelle overgrep og gråsonekrenkelser.

Programmet har også etablert samarbeidsrelasjoner med tunge nasjonale fagmiljøer. Forskerne planlegger faglige diskusjoner, felles arrangementer og publikasjoner med kolleger fra Psykologisk institutt, Institutt for kriminologi og rettssosiologi og Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo.

I september 2019 skal NOVA og NKVTS arrangere Den 3. europeiske konferansen om vold i nære relasjoner.