Utlysning av stipendiat- og postdoktorstillinger ved Institutt for yrkesfaglærerutdanning, OsloMet

Nå utlyses det både stipendiatstilluinger og postdoktorstillinger ved Institutt for yrkesfaglærerutdanning ved OsloMet – storbyuniversitetet.

Stipendiatstillingene beskrives her.

Postdoktorstillingene beskrives her.

Bruk kontaktnettet og spre gjerne denne informasjonen til så mange som mulig!

Strukturen i det nye yrkesfaglige utdanningstilbudet er klart

Det har vært en relativt stille periode mellom avslutning av høringsrunden og mandag 5. mars da statsråd Jan Tore Sanner la frem den nye strukturen på Kuben yrkesarena i Oslo.

Slik blir den nye strukturen i hovedtrekk, de nye i kursiv:

 • Bygg- og anleggsteknikk
 • Elektro
 • Helse- og oppvekstfag
 • Naturbruk
 • Restaurant og matfag
 • Teknikk og industriell produksjon
 • Design og tradisjonshåndverk
 • IKT og medieproduksjon
 • Salg, service og reiseliv
 • Frisør, blomster- og interiørdesign

Et øyeblikk så det ut til at den detaljerte oversikten ikke var klar, men nå er også hele tilbudsstrukturen samt plasseringen av fag- og svennebrev avklart. Oversikten kan dere se her.

Ellers jobber også «Lied-utvalget» med organisering av det videregående studietilbudet. Deres endelige rapport skal være klar i desember 2019. Hva dette vil innebære vil tiden vise. Ta en titt på hjemmesiden til utvalget her.

Restaurant- og matfag i mediene

Det har vært stille på bloggen siden høringsrunden om strukturendringer i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene ble avsluttet. Når strukturen er vedtatt, vil det bli mer aktivitet på bloggen. Særlig knyttet til utvikling av nye læreplaner.

Restaurant- og matfagskoler i mediene

I mellomtiden har jeg lyst til å dele en ny erfaring jeg har gjort denne høsten – nemlig at elever i restaurant- og matfag bidrar til langt flere aktiviteter utenfor skolen enn det jeg var klar over.

HiOA abonnerer på en tjeneste der vi hver morgen får en oversikt over alt som skrives om restaurant- og matfag i hele Norge. Resultatet er en  oversikt over artikler fra lokale medier som viser at elever i restaurant- og matfag bidrar til lokale aktiviteter med matlaging, servering, rekruttering eller i ulike former for konkurranser.

Siden august er elevaktiviteter fra følgende skoler nevnt en eller flere ganger: Alta, Bodø, Bryne, Brønnøysund, Etterstad, Fosen, Glemmen, Greveskogen, Guri Kunna, Holmestrand, Honningsvåg, Karmsund, Kirkenes, Kirkeparken, Lillehammer, Mandal, Meldal, Midt Østerdalen, Mosjøen, Mysen, Måløy, Nannestad, Nordkapp, Ole Vig, Oppdal, Oscarsborg, Rauma, Rosenvilde, Rå, Sam Eyde, Sandsli, Seljord, Sotra, Steinkjer, Storhamar, Stranda, Strinda, Tangen, Trysil, Vest-Lofoten, Ytre Namdal, Valdres, Ørsta. (Dette er temmelig nøyaktig 50 % av alle skoler med RM-fag).

All ære til skolene og elevene for sin deltakelse i «verden utenfor skolen» og et eksempel til etterfølgelse.

Ellers står det bare igjen å ønske en RIKTIG GOD JUL og et GODT NYTT ÅR med nye arbeidsoppgaver knyttet til utvikling av læreplaner i reorganiserte utdanningsprogrammer.

Fra høring til iverksettelse

Udir har møtt faglig råd og presentert veien videre etter at høringen er over.

Nå skal Udir sammen med faglige råd oppsummere høringssvarene og sende disse oppsummeringene til Kunnskapsdepartementet som vedtar eventuelle endringer.

I et oppstartsseminar med Faglig råd bruker Udir en PP-presentasjon som på en god måte sier noe om hvordan Udir ser for seg arbeidet framover.

Ta en titt så er dere bedre informert.

 

 

Tidsskrifter for fag- og yrkesopplæringen

Det eksisterer et nær sagt uendelig antall tidskrifter, men ikke så mange har spesialisert seg på fag- og yrkesopplæring.

Her er 3 stykker som skriver om aktuelle forhold knyttet til yrkesopplæring i skole og næringsliv.

 1.  Fagtidsskriftet YRKE som utgis av utdanningsforbundet
 2. Tidsskriftet Nordic Journal of Vocational Education and Training som publiseres av det nordiske forskningsnettverket NORDYRK
 3. Tidsskriftet Scandinavian Journal of Vocations in Development publiseres av Institutt for yrkesfaglærerutdanning ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

God lesing!

 

 

 

Høringen er over – nå begynner arbeidet

En lang høring endte i går, 4. september. Hele 1320 høringssvar er kommet inn til UDIR. Dette er omlag 10 ganger så mange som høringen med nest flest høringssvar på UDIRS høringsside.

Fordelingen mellom utdanningsprogrammene ble slik til slutt:

 • Bygg og anlegg – 33 svar
 • Design og håndverk – 130 svar
 • Elektro – 54 svar
 • Helse- og oppvekstfag – 15 svar
 • Restaurant- og matfag – 12 svar
 • Service og samferdsel – 80 svar
 • Teknikk og industriell produksjon – 37 svar
 • Naturbruk – 25 svar

I tillegg har en rekke organisasjoner også levert høringsuttalelse om fordypning på Vg3, og hele 796 privatpersoner engasjert seg i høringen.

Basert på antall høringssvar kan det se ut til at det vil bli størst diskusjon  knyttet til utdanningsprogrammene design- og håndverk og service og samferdsel. At det er for eksempel bare er kommet inn 12 høringssvar til restaurant- og matfag betyr heller ikke at dette er lett match, for også her spriker anbefalingene. Noen kommer garantert til å bli skuffet når resultatet kommer i det ene eller det andre utdanningsprogrammet.

Nå skal UDIR lage en oppsummering på bakgrunn av høringene. Denne oppsummeringen skal så sendes til KD som vil fastsette endringene for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene.

Kommende læreplanarbeid

Da begynner arbeidet med læreplanene. Dette arbeidet vil bloggen for «Yrker og profesjoner i utvikling» forsøke å dekke godt, for det er her den konkrete virkeligheten for skolenes arbeid begynner.

Nytt utvalg som kan få betydning for fag- og yrkesopplæringen

Ellers har det dukket opp et annet utvalg som kan få betydning for den skolebaserte yrkesopplæringen. Regjeringen har satt ned et utvalg som skal gjennomgå hele det videregående opplæringstilbudet på nytt.

Utvalget skal blant annet vurdere:

 • om videregående opplæring har en struktur og et innhold som legger til rette for at flest mulig fullfører videregående opplæring
 • om dagens modell for videregående opplæring tilfredsstiller arbeidslivets- og samfunnets behov for kompetanse
 • om dagens modell i tilstrekkelig grad femmer lærelyst og motivasjon – behovet for endringer i ansvarsfordelingen mellom nasjonale myndigheter, skoleeier og arbeidsliv
 • behovet for å utvide ordninger for kompetanse på lavere nivå – hvordan man kan legge best mulig til rette for at voksne skal kunne oppnå studiekompetanse/fagbrev/yrkeskompetanse

Den første delrapporten skal leveres om ett år og hovedrapporten om to år. Akkurat i tide til å komme samtidig med innføringen av endringene som kommer på bakgrunn av den nåværende gjennomgangen av den yrkesfaglige opplæringstilbudet.

Det synes klart at  reformer i den skolebaserte yrkesoplæringen er en never ending story….

 

 

En uke til høringfristen om endringer i den yrkesfaglige tilbudsstrukturen

En sommer er over og fristen for å sende inn svar til UDIR om endringer i den yrkesfaglige tilsbudsstrukturen, nærmer seg.

Mandag 4. september er siste frist!

Totalt har det kommet inn 430 høringssvar per dags dato, og fremdeles er antall høringssvar relativt ujevnt fordelt mellom utdanningsprogrammene. Det kan imidlertid synes som om organisasjoner knyttet til Elektro har mobilisert godt siden sist blogginnlegg. Det samme gjelder også interessenter knyttet til utdanningsprogrammet Design og håndverk.

 • Bygg og anlegg – 12 svar
 • Design og håndverk – 48 svar
 • Elektro – 45 svar
 • Helse- og oppvekstfag – 12 svar
 • Restaurant- og matfag – 9 svar
 • Service og samferdsel – 37 svar
 • Teknikk og industriell produksjon – 22 svar
 • Naturbruk – 7 svar

Gitt utformingen på høringen der hvert utdanningsprogram høres individuelt, har Vestfold fylkeskommune gjort en real jobb med å gi tilbakemeldinger på hvert av utdanningsprogrammene. Dette er foreløpig den eneste fylkeskommunen som har gitt en så bred tilbakemelding i den åpne høringen til UDIR.

Det vil sikkert komme inn en god del høringssvar den siste uken, kanskje  passeres 500 svar. Dette viser et stort engasjement knyttet til spørsmålet om hvordan den yrkesfaglige tilbudsstrukten kan utformes fra høsten 2019.

Etter å ha sett raskt gjennom mange av høringssvarene opplever jeg at det er relativt stor forskjell på hvordan høringssvarene er begrunnet. I noen av høringssvarene er det bare krysset av JA eller NEI, mens i andre er det gitt begrunnelser som har fått meg til å se kompleksiteten i de relativt enkle spørsmålene som er stilt i høringsdokumentene.

Når høringssvarene skal gjennomgås håper jeg at begrunnede høringssvar vektlegges sterkere enn de høringsuttalelsene som bare er avkryssinger. En kvantitativ opptelling kan gi en viss oversikt, men det er likevel de mer kvalitative begrunnelsene som bør gi innhold til de diskusjonene som helt sikkert vil komme i UDIRs videre arbeid.

Hvis noen har kommentarer til innlegg eller vil skrive til bloggen, er det alltid velkomment.

 

Nye høringsuttalelser – fortsatt ujevnt fordelt mellom utdanningsprogrammer

Det begynner å nærme seg sommerferie, men det fortsetter å strømme inn høringssutalelser til UDIR.

Per dags dato er dette fordelingen per utdanningsprogram:

 • Bygg og anlegg – 8
 • Design og håndverk – 28
 • Elektrofag – 22
 • Helse og oppvekstfag – 7
 • Restaurant- og matfag – 3
 • Service og samferdsel – 22
 • Teknikk og industriell produksjon – 16
 • I tillegg er det kommet inn 56 uttalelser fra privatpersoner.

Oversikten viser tydelig at engasjementet er ujevnt fordelt mellom utdanningsprogrammene og at det er kommet inn flest høringsuttalelser der det er foreslått størst endringer.

Mange lærere sender inn høringssuttalelser uten å angi hvilken skole de arbeider ved, men basert på overskrifter i høringsuttalelsene deltar det skoleledere og lærere fra minst 41 skoler i høringen. Det er helt sikkert flere, men dette er ikke spesielt mange gitt antall skoler med yrkesfaglige utdanningsprogram i Norge.

At det er ulike oppfatninger blant dem som sender inn uttalelser er naturlig, men at dette også gjelder fra samme skole er litt overraskende.  Dette er interessant og viser hvor ulikt potensielle strukturendringer forstås og ønskes fra skole til skole og også innad i kollegier.

Og som alltid – hvis noen ønsker å skrive litt om hvilke betydning endringene i strukturen kan få for egen skole og arbeidsplass, er de hjertelig velkomne til å skrive et innlegg her i bloggen også.

 

Mange engasjerte høringsuttalelser – send gjerne innlegg til bloggen også!

Det strømmer inn høringsuttalelser til høringssiden i UDIR. Per dags dato er det 1 direktorat, 1, kommune, 5, organisasjoner, 6 bedrifter, 4 skoler og 42 lærere/lektorer som har svart på det elektroniske høringsbrevet.

Mange skriver engasjert om hvordan ulike sider ved forslaget til ny struktur vil prege skolen, undervisningen og ikke minst yrker og fagene i seg selv.

Del gjerne dette engasjementet med lesere av bloggen. Send innlegg og vi vil poste dem på bloggen slik at flere får se engasjementet som finnes blant dere som er opptatt av den norske yrkesopplæringen.